2020-05-11

Postępowanie konsultacyjne w sprawie przyjęcia projektu ZPOR

 

 

Pomorski Komendant Wojewódzki

 Państwowej Straży Pożarnej

80-251 Gdańsk ul. Sosnowa 2, tel. (58) 347-78-00

 

Działając na podstawie art. 265 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), w związku z art. 39 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania konsultacyjnego w sprawie projektu ZEWNĘTRZNEGO PLANU OPERACYJNO – RATOWNICZEGO dla terenu zagrożonego skutkami awarii przemysłowej: International Paper – Kwidzyn Sp. z o.o., ul. Lotnicza 1, 82 – 500 Kwidzyn.

Z przedmiotową dokumentacją można zapoznać się w dniach 11 maja do 1 czerwca 2020r.

Szczegółowe informacje nt. konsultacji społecznych w ramach opiniowania projektu Planu opublikowane zostały na stronie BIP Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

 

Informacja

o wszczęciu postępowania konsultacyjnego

w sprawie przyjęcia projektu Zewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego

 

 

Zgodnie z postanowieniami art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, opracowała projekt:

 

Zewnętrzny Plan Operacyjno – Ratowniczy dla terenu narażonego na skutki awarii przemysłowej położonego poza zakładem o dużym ryzyku International Paper – Kwidzyn Sp. z o.o., ul. Lotnicza 1, 82 – 500 Kwidzyn.

 

                               

W dniach od 11 maja 2020 r. do 01 czerwca 2020 r. zostanie udostępniona przedmiotowa dokumentacja, w celu zapoznania się z nią oraz złożenia uwag
i wniosków po złożeniu wniosku o udostępnienie projektu na wskazany przez wnioskującego adres e-mail.

Wzór wniosku w załączeniu poniżej. Wypełniony wniosek o udostępnienie należy przesyłać na adres :

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk

lub

e-mail: kancelaria@straz.gda.pl

 

Uwagi i wnioski do projektu należy przesyłać w formie pisemnej do Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP najpóźniej do dnia 7 czerwca 2020 r.


 

Załączniki

  Informacja o wszcz...cyjnego-1.pdf 173,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o udostępn...niczego-3.pdf 315,32 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się